ROOT

zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania gaz 05.2020

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu zaprasza do składania ofert w postępowaniu pozaustawowym na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złoty równowartości kwoty 30.000 EURO na: 

„Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu”.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Zakup wraz z dostawą paliwa stałego na potrzeby kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa poniatowskiego w Annopolu”. 

 Szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się w załączeniu.

 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu informuje iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Inspektor BHP/RODO/Sekretarka wybrana została Pani Marta Kozieł.

Uzasadnienie w załączniku.

 

Podkategorie

Biuletyn Informacji Publicznej

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o naszej szkole: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania.

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania naszej szkoły.

Instytucje publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Naszej Instytucji.

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o uchwałach, zasadach, regulaminach i innych przepisach, jakim podlega działalność naszej szkoły, ustanawianych przez władze lokalne.

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych naszej szkoły.

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w szkole oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach naszej szkoły - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

W dziale Programy znajdą Państwo informacje o zamierzeniach naszej szkoły - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych naszej szkoły oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza nasza szkoła.

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych naszej szkoły oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w naszej szkoły. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w naszej szkole.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej naszej szkoły.

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń naszej szkoły w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

W Archiwum znajdą Państwo dokumentację zamówień poniżej 30 tysięcy euro w latach poprzednich (do 16 kwietnia 2014 roku minimalnym progiem było 14 tys. €).

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do naszej szkole.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com